WAXING

body + facial waxing

FACIAL WAXING

Brows $22

Lip, chin, or nose $12

Full face $45

BODY WAXING

Half leg or arm   $30


Full leg or arm    $60 


Underarms         $30 


Bikini                  $35


Brazilian             $65